วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

LOGO-SURASAK CLINIC

PROJECT : GRAPHIC DESIGN

OWNER : MR.SURASAK
SURASAK CLINIC

pre-finaldesign 23/08/09

< Clik picture to Large image >
Image in this blogspot is a license picture by Pakorn Kittimanont @copyright

schematic 1



schematic 2



schematic 3




schematic 4




schematic 5



schematic 6




schematic 7





schematic 7


วันพุธที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2551

Resume' & PortFOLIO

PAKORN KITTIMANONT
E-mail Address,MSN : Pornka@hotmail.com , http://pornka.hi5.com/

--RESUME--
< Click at Picture for more Detail. >





--PORTFOLIO--









01-05. THESIS










06. SKETCH DESIGN


07-11. LIFE SPACE VILLAGE










12-13. URBAN PLANING




14-15. URBAN DESIGN




16. PROJECT DEVELOPMENT


ANALYSIS แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ <ขยายจาก 16.PROJECT DEVELOPMENT>


17. RESORT


18. COMMUNITY CENTRE


19. ART SCHOOL


20-23. WORKSHOP EXPERIENCE








24-26. ART WORK






27-29. ACTIVITY IN UNIVERSITY






THANK YOU.

ปกรณ์ กิตติมานนท์